Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de algemene voorwaarden toepasselijk op alle prijsoffertes gemaakt door Gentse Raamdecoratie BV, op elke tussen Gentse Raamdecoratie BV en de klant gesloten overeenkomst, en op alle facturen van Gentse Raamdecoratie BV, en dit ongeacht of de woonplaats of de zetel van de klant in België of in het buitenland is. De algemene aankoopvoorwaarden van de klant zijn slechts geldig indien ze door Gentse Raamdecoratie BV schriftelijk werden aanvaard. Bij tegenstrijdigheid tussen aldus aanvaarde algemene aankoopvoorwaarden en huidige algemene voorwaarden van Gentse Raamdecoratie BV primeren deze laatste.

 

 

Artikel 2: Prijsoffertes

Prijsoffertes gelden tot de laatste kalenderdag van het jaar waarin ze zijn opgemaakt, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Indien bepaalde kosten die een invloed hebben op de prijsofferte, stijgen, door omstandigheden onafhankelijk van de wil van Gentse Raamdecoratie BV, zoals verhogingen van rechten en accijnzen op de te leveren producten, verhogingen van vrachtprijzen, verhogingen van de prijzen van de basisproducten, verhogingen van arbeidslonen ingevolge wettelijke bepalingen of nationale of sectorale CAO’s, wijzigingen in de valuta, enz. is Gentse Raamdecoratie BV gerechtigd om, mits eenvoudige kennisgeving, een evenredige prijsverhoging aan te rekenen.

Een afwijking van de prijsofferte is eveneens mogelijk indien bepaalde feitelijke gegevens die door de klant werden meegedeeld en die van belang waren bij de prijsbepaling, niet met de werkelijkheid blijken overeen te stemmen.

 

 

Artikel 3: Bestelling

Bestellingen worden enkel aanvaard via schriftelijke weg of via mail. Volgend op uw orderbevestiging ontvangt u per mail de eindfactuur conform de bevestigde offerte. Hierop dient een voorschot van 20% betaald te worden via overschrijving binnen de 7 kalenderdagen volgend op het verzenden van de factuur. De facturen zullen enkel elektronisch worden verzonden, en dit éénmalig bij bevestiging van het order.

 

 

Artikel 4: Leveringstermijnen

De overeengekomen leveringstermijnen zullen zoveel als mogelijk worden gerespecteerd. De overschrijding van deze termijn kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Gentse Raamdecoratie BV, en kan evenmin een grond tot ontbinding van de overeenkomst vormen.

 

 

Artikel 5: Verbintenissen van Gentse Raamdecoratie BV

De verbintenissen die Gentse Raamdecoratie BV heeft aangegaan, zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging van harentwege. Het meedelen van prijzen, leveringstermijnen, verkoopsvoorwaarden, enz. houdt geen verbintenissen in hoofde van Gentse Raamdecoratie BV.

 

 

Artikel 6: Gebreken

Bij levering dient de klant na te gaan of de geleverde goederen zichtbare beschadigingen of gebreken vertonen. Zichtbare beschadigingen of gebreken dienen door de klant aan Gentse Raamdecoratie BV te worden gemeld per mail of bij aangetekend schrijven te versturen binnen de 48uren na levering. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk.

Elke klacht met betrekking tot verborgen gebreken of met betrekking tot de geleverde prestaties moet gebeuren bij aangetekende brief, ten laatste verstuurd binnen de maand na levering. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk.

Ingeval van een naar ons oordeel ontvankelijke en gegronde klacht met betrekking tot gebreken aan de goederen of met betrekking tot de geleverde prestaties, zal Gentse Raamdecoratie BV de geleverde goederen vervangen of de foutief uitgevoerde prestaties herstellen, dan wel de geleverde goederen terugnemen en een creditnota afleveren ter waarde van de teruggenomen goederen. Gentse Raamdecoratie BV heeft dienaangaande het optierecht, en kan nooit gehouden zijn tot enige andere schadevergoeding, noch kan haar enige andere sanctie worden opgelegd.

 

 

Artikel 7: Child Safety

Raamdecoratie wordt steeds geplaatst conform de Europese Normen m.b.t. Child Safety (waaronder doch niet beperkend : EN 13120, EN 16433, EN 16434) tenzij op uitdrukkelijke en schriftelijke vraag van de klant. Gentse Raamdecoratie BV kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade ingevolge plaatsing, installatie en/of bediening van zonwering, raamdecoratie,… in strijd met deze Europese Normen.

 

 

Artikel 8: Weigering van goederen of prestaties

Indien de klant de levering van de gekochte goederen of overeengekomen prestaties weigert, kan Gentse Raamdecoratie BV opteren voor de ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding, dan wel voor de gedwongen tenuitvoerlegging ervan. Een eventuele ontbinding van de overeenkomst gebeurt van rechtswegen, na aangetekende ingebrekestelling. De klant is hierbij ten opzichte van Gentse Raamdecoratie BV gehouden tot vergoeding van alle geleden schade, met inbegrip van de gederfde winst, administratiekosten, transportkosten, kosten voor opmeting, kosten voor stockeren edm. De door Gentse Raamdecoratie BV geleden schade bedraagt minstens de overeengekomen prijs, gelet op het feit dat de goederen steeds op maat worden gemaakt en bijgevolg slechts waarde hebben indien zij worden gebruikt op de plaats waarvoor zij zijn bestemd.

 

 

Artikel 9: Aanvaarding factuur – Betaling

Iedere factuur zal bij gebreke van protest bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na haar verzending, als aanvaard worden beschouwd.

Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van Gentse Raamdecoratie BV. De betaling zal per overschrijving gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na afronding van de plaatsing/levering of cash gebeuren bij levering van de goederen, indien niet anders overeengekomen met Gentse Raamdecoratie BV.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag zullen de openstaande facturen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 10% per jaar opbrengen en zal het nog openstaande saldo na een vergeefse ingebrekestelling, verhoogd worden met 10% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van € 75 en een maximum van € 2500, zelfs ingeval van toekenning van termijnen van respijt.

 

 

Artikel 10: Contractuele verhouding.

Alle overeenkomsten tussen Gentse Raamdecoratie BV en de klant maken deel uit van één globale contractuele verhouding. Indien de klant zijn verbintenissen uit hoofde van een bepaalde overeenkomst niet nakomt, kan Gentse Raamdecoratie BV de verdere uitvoering van zowel de desbetreffende als van de andere lopende overeenkomsten schorsen.

 

 

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud.

De door Gentse Raamdecoratie BV aan de klant geleverde goederen blijven eigendom van Gentse Raamdecoratie BV tot op het ogenblik dat alle door de klant aan Gentse Raamdecoratie BV verschuldigde bedragen met inbegrip van intresten en kosten zijn betaald.

De klant verbindt er zich toe de goederen die het voorwerp uitmaken van het eigendomsvoorbehoud niet te verkopen, te verwerken of te vervreemden, zolang zij niet volledig betaald werden.

 

 

Artikel 12: Overmacht

De aansprakelijkheid van Gentse Raamdecoratie BV kan niet worden ingeroepen wanneer het niet naleven van haar verbintenissen te wijten is aan gevallen van overmacht, zoals oorlog, onlusten, gedeeltelijke of algemene staking, gedeeltelijke of algemene lock- out, besmettelijke ziekten, exploitatie-ongevallen, brand, machinebreuk, edm. Overmacht geeft de klant in geen geval recht op ontbinding van de overeenkomst of op een schadevergoeding.

 

 

Artikel 13: Garantie

De systemen geplaatst door Gentse Raamdecoratie BV zijn onderworpen aan strenge kwaliteitsnormen. Op de producten wordt een garantie gegeven van 2 jaar na installatiedatum. De garantie geldt voor herstellingskosten en dekt derhalve werkuren voor de herstelling en onderdelen. Alle andere kosten zoals transportkosten, kosten van plaatsing, montage en/of demontage vallen buiten de garantie. De garantie dekt niet de staat noch de schade veroorzaakt door ongelukken, veranderingen, weersomstandigheden, misbruik, onderhoud of reiniging. Krimpen, verkleuren of uithangen vallen steeds buiten elke garantie. Aanspraak maken op het uitvoeren van herstellingen of vervangingen onder garantie kan enkel na betaling van het volledige factuurbedrag.

 

 

Artikel 14: Intellectuele eigendommen

Als klant van Gentse Raamdecoratie BV krijgt u het recht om gebruik te maken van de intellectuele eigendommen als fotomateriaal, website, online bestelformulier, etc. Doorgegeven, kopiëren of misbruik maken van dit materiaal is niet toegestaan.

 

 

Artikel 15: Passelijk recht en bevoegdheidsbeding

Alle geschillen tussen de klant en Gentse Raamdecoratie BV vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van naar gelang het geval, de Vrederechter te Gent, de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent of de Rechtbank van Koophandel te Gent.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is op de verhouding tussen de klant en Gentse Raamdecoratie BV het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de Eenvormige Wetten van 1 juli 1964 inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken, en van het verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

 

 

Artikel 16: Zelfstandigheid van de clausule – Nederlandse tekst.

De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden , doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

In geval van betwisting nopens de interpretatie van deze voorwaarden primeert steeds de Nederlandse tekst.

GENIET VAN GRATIS PLAATSING VOOR ALLE BESTELLINGEN TUSSEN 01.05.24 en 30.06.24.

X